Doel en werking van het energiebesparingsfonds

De hoge kosten voor energie bezorgen vele gezinnen kopzorgen. De combinatie van hoge olieprijzen en energie-verspilling in het huis zorgen ervoor dat de energiekosten een steeds grotere hap neemt uit het huishoudbudget. Vele van onze woningen verbruiken nog steeds te veel energie. Een reden waarom de Regering eraan dacht om een fonds voor energiebesparing op te richten. Het Energiebesparingsfonds van de federale overheid moet een daling van de energiefactuur realiseren. Deze kostendaling kan gebruikt worden om de kost van de investering terug te betalen. Energie-efficiŽnte huizen dragen bij tot een lage CO2-uitstoot en tot het behalen van de Kyoto-doelstellingen.

Wat is het FRGE?
De ministerraad keurde op 5 mei 2006 een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het beheerscontract van het fonds voor de reductie van de globale energiekost vastlegt. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling en Sociale Economie.

Het Fonds ter reductie van de globale energiekost werd op 10 maart opgericht, na een beslissing van de ministerraad op 14 oktober 2005.

Het energiebesparingsfonds heeft als doel om goedkope leningen toe te kennen voor structurele maatregelen die de besparing van energie in woningen bevorderen. Het voorziet ook financiŽle, juridische en technische trajectbegeleiding voor de doelgroep van meest kansarmen.
Obligaties voor energiebesparing
Het Fonds heeft de vorm van een NV van publiek recht. Het Fonds zal een obligatielening uitgeven van 100 miljoen euro met een looptijd van 5 jaar en zal met dit geld goedkope leningen kunnen aanbieden aan mensen in een gemeente waar er een operationele lokale entiteit is. Mensen uit kansengroepen kunnen bovendien rekenen op begeleiding bij het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van structurele maatregelen om de energiefactuur voor hun woning te drukken.
Energieaudits
Aan kansarmen kan prefinanciering worden voorzien via een systeem van derde investeerder, nadat een energieaudit werd uitgevoerd.
Verbintenissen van het fonds
Een beheerscontract legt de verbintenissen tussen de Belgische staat en het Fonds voor ťťn jaar vast, met een mogelijke stilzwijgende verlenging van een jaar. De maximale geldigheidsduur is vijf jaar. Na twee jaar en half moet een tussentijdse evaluatie gebeuren.
Erkenning Lokale Entiteiten
Bij de uitvoering van zijn opdracht zal het Fonds een beperkte centrale werking hebben en met lokale entiteiten samenwerken. Die zullen door het Fonds worden erkend en hiermee een samenwerkingsakkoord sluiten.

De erkenning wordt toegekend op voorwaarde dat de lokale eenheid aan een minimum aantal voorwaarden voldoet. Ze moet rechtspersoonlijkheid hebben, over voldoende expertise beschikken, erkend zijn als kredietverlener, de sociale begeleiding van de personen uit de doelgroep garanderen en werken volgens het principe van derde investeerder.

De lokale entiteiten zijn meestal OCMW's of afgeleide organisaties.
Het fonds verschaft leningen aan de lokale entiteiten
Het fonds leent de nodige middelen aan de lokale eenheid. Deze laatste gebruikt ze zelf of stelt ze ter beschikking om energiebesparingen te verwezenlijken in privť woningen (ook indien ze de middelen zelf gebruikt).

Het maximum bedrag per te renoveren woning dat de lokale eenheid bij het Fonds kan lenen is 10.000 euro. Voor elk bedrag dat hoger is moet het Fonds zijn toelating geven.
Advertentie:


Lokale entiteiten geven leningen en prefinancieringen aan particulieren
Dit Fonds zal ingrepen voor energiebesparing in de woning van mensen uit kansengroepen prefinancieren en zal hen mee begeleiden. Aan andere mensen biedt het Fonds goedkope leningen aan om ingrepen te doen die de energiefactuur verlagen. Een gezin kan al heel wat besparen op de energiekosten door beperkte investeringen in isolatie en een energieverslindende brander te vervangen.
Wie geniet prefinanciering en sociale begeleiding?
Volgende personen worden als de meest behoeftigen in het kader van het FRGE aanvaard:
  • de personen die aan de voorwaarden voldoen om een verhoogde tegemoetkoming te genieten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering.
  • de andere personen die als jaarlijks bruto gezinsinkomen niet meer hebben dan 11.763,02 euro verhoogd met 2177,65 euro per persoon ten laste.
  • de personen die beroep doen op schuldbemiddeling en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
  • de personen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt, wegens betalingsmoeilijkheden, meer bepaald voor de rekeningen voor gas en elektriciteit.

Home

www.verwarmingskosten.be is een iniatief van de firma HeWiCOM.